Algemene voorwaarden

1: Definities

 • Maatschap Motus, Mensendieck Hattem RI Brandse, Judith Kruizenga Praktijk voor persoonlijke ontwikkeling, Diëtistenpraktijk Slotman, Fit & Focus Hattem, Muijs Massage, Balans in Beweging, Fysio Domus, Yoga bij Geja en EchoProcedures. De afzonderlijke bedrijven zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Met uitzondering van behandelingen uitgevoerd door Fit & Focus Hattem, Judith Kruizenga Praktijk voor persoonlijke ontwikkeling en Muijs Massage, zijn op behandelingen de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek betreffende ‘de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling’ van toepassing. De bedrijven binnen Motus zijn zelf verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling en klachtenregeling.
 • Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de cliënt en het bedrijf/ de bedrijven binnen Motus met betrekking tot de te verrichten handelingen ten einde de wederzijdse behandeldoelen met betrekking tot de geboden zorg te bereiken.
 • Behandelaar: de hulpverlener die zorg biedt op grond van de behandelovereenkomst.
 • Cliënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt.
 • Behandelprogramma: een op de cliënt gericht programma dat als doel heeft het behalen van de doelstellingen zoals opgenomen in de behandelovereenkomst.

2: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten.
 • Verschillende bedrijven binnen Motus kennen mogelijk hun eigen specifieke algemene voorwaarden. Daarnaast kan het zelfstandig bedrijf en cliënt in onderling overleg afwijken van deze algemene voorwaarden.
  Dit wordt apart schriftelijk vastgelegd.

3: Totstandkoming behandelovereenkomst

 • De behandelovereenkomst komt tot stand doordat cliënt de behandelovereenkomst voor akkoord ondertekent.

4: Verplichtingen van de behandelaar

 • De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst volgens de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften en/of protocollen en/of richtlijnen.
 • De behandelaar is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of voorgesteld behandelprogramma en de voortgang hiervan.
 • De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt.
  In het elektronisch patiëntendossier wordt een dossier aangemaakt van de cliënt waar alle bedrijven die het behandelprogramma, vastgelegd in de behandelovereenkomst, uitvoeren inzage in hebben. Client heeft het recht op dossierinzage.
 • De behandelaar of de bedrijven binnen Motus is/zijn verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt. Dossiergegevens zullen alleen voor intern gebruik dienen. De dossiergegevens worden alleen besproken met derden na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de cliënt.
  Hierbij verwijzen we ons graag naar ons privacyreglementen. De bedrijven binnen Motus, zie artikel 1.1, kennen allen hun unieke privacyreglement.
 • Motus is een leerbedrijf, als er een stagiaire betrokken is bij de behandeling, wordt vooraf de toestemming gevraagd van de cliënt. De cliënt heeft dan het recht om de betrokkenheid van de stagiaire te weigeren.
 • In geval van waarneming wordt instemming gevraagd aan cliënt.
  Cliënt heeft het recht behandeling door een waarnemer te weigeren.  

5: Verplichtingen van de cliënt

 • Client is verplicht om de noodzakelijke inlichtingen te verschaffen ter bevordering van de behandeling alsmede het invullen van relevante vragenlijsten.
 • Bij verhindering zegt cliënt een gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren af.
  Bij te laat of niet afmelden brengt Motus aan de cliënt de gereserveerde tijd volledig bij de cliënt in rekening, dit zogenaamde no show tarief komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Het tarief is gelijk aan het particuliere behandeltarief. Deze tarieven liggen ter inzage in de wachtruimte van Motus.

6: Financiële afwikkeling
Cliënt is verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.

 • De declaratie voor verzekerde zorg wordt bij een naturapolis rechtstreeks naar de opgegeven zorgverzekeraar gestuurd Bij een restitutiepolis krijgt cliënt zelf een factuur.
 • Indien verzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaat tot tijdige betaling, is de cliënt zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur.
 • Een bedrijf gevestigd in Motus kan gebruik maken van een declaratiedienst. Deze dienst kent haar eigen voorwaarden.
 • Niet verzekerde zorg of diensten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn verkeert de cliënt in verzuim en staat het Motus vrij om incasso maatregelen te nemen. Naast 15% incassokosten wordt cliënt tevens de dan geldige wettelijke rente in rekening gebracht.
  Bij het intreden van betalingsverzuim en in gang zetten van een incassotraject is Motus gerechtigd de behandeling op te schorten of te beëindigen waarbij zij bevrijd is van al haar verplichtingen in gevolge van de behandelovereenkomst.

7: Aansprakelijkheid
Motus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken en/of beschadigen van uw eigendommen.

8: Klachtenprocedure
Alle bedrijven binnen Motus hebben een klachtenprocedure.
Mocht u, ondanks de zorgvuldigheid die wij betrachten, klachten hebben, verwijzen wij u naar het klachtenformulier. Deze vindt u in de informatiemap in de wachtruimte met per bedrijf de klachtenprocedure.

9: Weigeren of beëindigen van de behandelovereenkomst.
Redenen tot het niet aangaan van de behandelovereenkomst kunnen zijn:

 • De professionele verantwoordelijkheid weerhoudt de behandelaar ervan een behandelovereenkomst aan te gaan.
 • Eerdere ervaringen van de behandelaar met de cliënt zijn aanleiding voor de behandelaar om geen behandelovereenkomst aan te gaan.
 • De behandelaar heeft een aanmerkelijk belang bij het niet aangaan van de behandelovereenkomst, en wel een groter belang dan het belang van de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst.

De behandelovereenkomst kan worden beëindigd door:

 • Doelen zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst zijn behaald
 • Beide partijen zijn akkoord dat de behandelovereenkomst wordt beëindigd.
 • De cliënt beëindigt eenzijdig de behandelovereenkomst.
 • De behandelend therapeut beëindigt eenzijdig de behandelovereenkomst indien de behandelaar van mening is dat verdere behandeling niet zinvol is.
 • Bij het intreden van betalingsverzuim en in gang zetten van een incassotraject is Motus gerechtigd de behandeling op te schorten of te beëindigen waarbij zij bevrijd is van al haar verplichtingen in gevolge van de behandelovereenkomst.

Client heeft te allen tijde het recht de behandelovereenkomst op te zeggen.
Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
De Rechtbank te Zwolle is bevoegd.

Revisies

September 2017:       Balans in Beweging toegevoegd, Echografie Voorhorst veranderd in  EchoProcedures.

Januari 2018:             Podototaal verwijderd

Mei 2018:                   Fitfocus is nu Fit & Focus Hattem

                                   Verduidelijking artikel 2.2 en 4.4

Juli 2018:                    Fysio Domus en Yoga Studio Kampen toegevoegd

Juli 2019:                    Yoga Studio Kampen verwijderd en Yoga bij Geja toegevoegd